Obchodní podmínky a pravidla

OBCHODNÍ PODMÍNKY A PRAVIDLA PORTÁLU WIKIAUKCE.CZ

Verze platná a účinná od 24. 6. 2020


I. DEFINICE POJMŮ 

1. Aukce - způsob prodeje Zboží, kdy se výše kupní ceny po dobu trvání aukce stanovuje na základě návrhů na uzavření kupní smlouvy (příhozů) ze strany Uživatelů;

2. Kupující - Uživatel, který reaguje na Nabídku za účelem koupě Zboží;

3. Nabídka - způsob vystavení Zboží na portálu Wikiaukce.cz obsahující návrh na uzavření kupní smlouvy, a to buď s pevnou cenou, nebo za cenu stanovenou na základě příhozů Uživatelů;

4. Nápověda - nápověda pro Uživatele portálu Wikiaukce.cz obsahující návody, rady a vysvětlení; Nápověda není součástí Obchodních podmínek a pravidel;

5. NOZ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;

6. Obchodní podmínky - „Obchodní podmínky a pravidla portálu Wikiaukce.cz“, včetně příloh

7. Podnikatelský účet - účet, jehož majitelem je fyzická osoba nebo právnická osoba naplňující znaky podnikatele dle § 420 nebo § 421 NOZ, popřípadě osoba zapsaná v kterémkoliv veřejném rejstříku dle § 1 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících;

8. Portál Wikiaukce.cz - automatizovaný systém (software a hardware) Provozovatele zajišťující registraci a ověření registrace Uživatelů, umožňující Uživatelům nabízet a kupovat Zboží, sledovat průběh obchodu a využívat další služby;

9. Prodejce - Uživatel, který ověřil svou registraci, má zájem o prodej Zboží a zveřejnil jej v Nabídce;

10. Prodejce-podnikatel - fyzická osoba nebo právnická osoba naplňující znaky podnikatele dle § 420 nebo § 421 NOZ, popřípadě osoba zapsaná v kterémkoliv veřejném rejstříku dle § 1 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, která ověřila svou registraci, má zájem o prodej Zboží a zveřejnila jej v Nabídce;

11. Provozovatel - provozovatel portálu Wikiaukce.cz, společnost Wikiauction s.r.o., se sídlem Roztylská 1860/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO 08019916, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 311681;

12. Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která se registrovala na portálu Wikiaukce.cz, případně ověřila svou registraci na portálu Wikiaukce.cz;

13. Uživatelský účet - administrační rozhraní pro registrované Uživatele, které jim umožňuje přihlásit se ke službám portálu Wikaukce.cz pod unikátním uživatelským jménem a využívat tyto služby;

14. Zboží - movité věci nebo nehmotné statky, které mohou být dle Obchodních podmínek nabízeny na portálu Wikiaukce.cz .


II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele a dále práva a povinnosti Uživatelů při využívání portálu Wikiaukce.cz .

2. Tyto Obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na adrese https://www.wikiaukce.cz/section/terms-conditions/5 .

3. Přílohou a nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou „Pravidla ochrany osobních údajů“ veřejně přístupné na https://www.wikiaukce.cz/section/privacy-policy/6 a sazebník „Poplatky“ veřejně přístupný na https://www.wikiaukce.cz/section/site-fees/18

4. Nápověda netvoří přílohu těchto Obchodních podmínek.

5. Prodejci mají možnost prostřednictvím portálu Wikiaukce.cz nabízet Zboží k prodeji Kupujícím. 

6. Portál Wikiaukce.cz umožňuje Prodejcům nabízet Zboží k prodeji třetím osobám – Kupujícím. Provozovateli vzniká vůči Uživatelům nárok na provizi za prodej Zboží a případně na poplatky za jimi objednané služby.

7. Stížnosti a reklamace mohou Uživatelé buď sdělit Provozovateli prostřednictvím kontaktních údajů a formuláře na adrese https://www.wikiaukce.cz/section/contact-us/4 , nebo nahlásit České obchodní inspekci, případně Úřadu pro ochranu osobních údajů.


III. OBECNÉ PODMÍNKY

1. Registrovat se a využívat portál Wikiaukce.cz mohou všechny osoby splňující některé z následujících kritérií:

a) fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou plně svéprávné,

b) právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku,

c) stát (ve smyslu § 21 NOZ a § 6 a 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění).

2. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, případně zrušit registraci Uživatele nebo omezit jeho přístup k některým službám.

3. Uživatelé ani zájemci o registraci nemají žádný právní nárok na využívání portálu Wikiaukce.cz nebo na registraci.

4. Nakupovat Zboží prostřednictvím portálu Wikiaukce.cz mohou jen registrovaní Uživatelé. Nabízet a prodávat Zboží mohou jen ověření Uživatelé, tedy Uživatelé, jejichž registrace byla ověřena Provozovatelem.  

5. „Pravidla ochrany osobních údajů“ jsou veřejně přístupná na adrese https://www.wikiaukce.cz/section/privacy-policy/6 .

6. Zájemci o registraci, Uživatelé a zájemci o ověření registrace jsou při registraci a případně při ověření registrace povinni uvést pravdivé údaje, uvést všechny povinné údaje a tyto údaje udržovat neustále aktuální. Uživatelé jsou povinni neprodleně oznámit jakoukoliv změnu údajů uvedených při registraci či ověření registrace.

7. Uživatelé nejsou oprávněni nabízet Zboží, které je nebo by mohlo být v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy. Zboží nabízené na portálu Wikiaukce.cz nesmí porušovat jakýmkoliv způsobem práva třetí osoby, autorská práva třetích osob, nesmí být získáno krádeží nebo být na trhu považováno za nelegální, nesmí být padělkem.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit jakoukoli Nabídku porušující tyto Obchodní podmínky či autorská práva.


IV.  TYPY NABÍDEK

1. Uživatelé mohou prostřednictvím portálu Wikiaukce.cz nabízet Zboží buď formou Aukce (odst. 2, 3, 4 a 5 tohoto článku), nebo Prodeje za pevnou cenu (odst. 6, 7 a 8 tohoto článku).

2. AUKCE

a) Aukce je veřejná soutěž, vítězným Kupujícím se stává Uživatel, který nabídl (přihodil) nejvyšší kupní cenu ve lhůtě stanovené Prodejcem. Prodejce má povinnost uzavřít kupní smlouvu s Kupujícím.

b) Přihozením nejvyšší kupní ceny a ukončením Aukce vzniká Kupujícímu povinnost uhradit Provozovateli provizi za prodej Zboží a uzavřít s Prodejcem kupní smlouvu. Kupující odpovídá Prodejci a Provozovateli za škodu vzniklou neuzavřením Kupní smlouvy.

c) Prodejce není oprávněn odmítnout všechny návrhy na uzavření kupní smlouvy ani si takové právo vyhradit v popisu Zboží.

d) Prodejce uzavírá kupní smlouvu s Kupujícím v momentě, kdy portál Wikiaukce.cz odešle Kupujícímu automatický e-mail „Oznámení o novém nákupu“ s pokynem k zaplacení provize za prodej Zboží. Pokud více Kupujících nabídne stejnou kupní cenu, vyhrává ten Kupující, který tuto maximální cenu zadal nejdříve. Provozovatel sdělí Prodejci kontaktní údaje tohoto Kupujícího (vítěze Aukce) poté, co tento Kupující uhradí provizi za prodej Zboží.

e) U všech Nabídek typu Aukce na portálu Wikiaukce.cz je standardně zakázáno přihazování (nabízení kupní ceny) na poslední chvíli. Pokud tedy některý Uživatel přihodí v poslední minutě před koncem aukce, bude aukce automaticky prodloužena o další minutu. Prodejce však může přihazování na poslední chvíli povolit. 

f) Prodejce je oprávněn Nabídku typu Aukce rozšířit o další možnosti a vytvořit tak Aukci s volbou koupit hned, Aukci s rezervovanou cenou a Aukci s možností navrhnout cenu, nebo kombinaci uvedených.

3. AUKCE S VOLBOU KOUPIT HNED

a) Tato Nabídka je rozšířením typu nabídky Aukce, u kterého může Kupující alternativně koupit Zboží za Prodejcem předem stanovenou (vyšší) cenu obdobně jako v režimu Prodej za pevnou cenu.

b) Pokud některý Uživatel přijme Nabídku a Prodejcem předem stanovenou cenu bez výhrad, stává se Kupujícím a Nabídka je ukončena.

4. AUKCE S REZERVOVANOU CENOU

a) Tato Nabídka je dalším rozšířením typu nabídky Aukce. Prodejce stanovuje před začátkem Aukce rezervovanou cenu. Pokud je nejvyšší nabídnutá cena nižší než rezervovaná cena, Prodejce nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu a Zboží nemusí být prodáno.

b) Rezervovaná cena je důvěrná a není na portálu Wikiaukce.cz zveřejněna. Uživatelé jsou pouze informováni, zda již bylo rezervované ceny dosaženo či nikoli.

5. AUKCE S MOŽNOSTÍ NAVRHNOUT CENU

a) Tato Nabídka je dalším rozšířením typu nabídky Aukce. Uživatelé mohou Prodejci navrhovat kupní cenu, za kterou jsou ochotni Nabídku bez výhrad přijmout. Prodejce může návrh ceny odmítnout, nebo přijmout.

b) Přijmutím návrhu kupní ceny Prodejcem Aukce končí.

6. PRODEJ ZA PEVNOU CENU

a) Tímto typem nabídky Prodejce navrhuje uzavření kupní smlouvy za předem stanovenou pevnou cenu neurčitému okruhu osob. Kupujícím se stává Uživatel, který jako první Nabídku Prodejce bez výhrad přijme.

b) Přijmutím Nabídky vzniká Kupujícímu povinnost uhradit Provozovateli provizi za prodej Zboží a uzavřít s Prodejcem kupní smlouvu. Kupující odpovídá Prodejci a Provozovateli za škodu vzniklou neuzavřením Kupní smlouvy.

c) Prodejce uzavírá kupní smlouvu s Kupujícím v momentě, kdy portál Wikiaukce.cz odešle Kupujícímu automatický e-mail „Oznámení o novém nákupu“ s pokynem k zaplacení provize za prodej Zboží. Provozovatel sdělí Prodejci kontaktní údaje Kupujícího poté, co tento Kupující uhradí provizi za prodej Zboží.

7. PRODEJ ZA PEVNOU CENU S MOŽNOSTÍ NAVRHNOUT CENU

a) Tato Nabídka je rozšířením Nabídky typu Prodej za pevnou cenu. Uživatelé mohou Prodejci navrhovat kupní cenu, za kterou jsou ochotni Nabídku bez výhrad přijmout. Prodejce může návrh ceny odmítnout, nebo přijmout.

b) Přijmutím návrhu kupní ceny Prodejcem Nabídka končí.

8. PRODEJ ZA PEVNOU CENU S VĚTŠÍM MNOŽSTVÍM PŘEDMĚTŮ

a) Prodejce má možnost nabídnout k prodeji více kusů, tj. více než 1 kus téhož Zboží.

b) U tohoto rozšíření Nabídky typu Prodej za pevnou cenu portál Wikiaukce.cz automaticky aktualizuje dostupný počet kusů nabízeného Zboží.

9. NABÍDKY MOTOROVÝCH VOZIDEL, LODÍ, LETADEL A NEMOVITOSTÍ

a) Nabídky motorových vozidel ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dále nabídky lodí, letadel a nemovitostí, zařazené v příslušných kategoriích Auto / Moto a Nemovitosti, probíhají rovněž buď formou Aukce (odst. 2, 3, 4 a 5 tohoto článku), nebo Prodeje za pevnou cenu (odst. 6, 7 a 8 tohoto článku), avšak Provozovatel u těchto Nabídek vystupuje pouze jako zprostředkovatel možnosti uzavřít kupní smlouvu. Příhozy Kupujícího nebo přijetí Nabídky bez výhrad za předem stanovenou pevnou cenu se nepovažují za návrhy na uzavření kupní smlouvy a kupní smlouva nevzniká ani v momentě, kdy portál Wikiaukce.cz odešle Kupujícímu automatický e-mail „Oznámení o novém nákupu“ s pokynem k zaplacení provize za prodej Zboží.

b) Prodejce není oprávněn odmítnout všechny možnosti uzavřít kupní smlouvu ani si takové právo vyhradit v Nabídce.

c) Bezprostředně poté, co Kupující uhradí Provozovateli provizi za prodej Zboží, poskytne Provozovatel automaticky na portálu Wikiaukce.cz Kupujícímu a Prodejci kontaktní údaje nezbytné pro jejich vzájemnou identifikaci a komunikaci. Následný způsob uzavření kupní smlouvy, případnou prohlídku nemovitosti či Zboží a další náležitosti spojené s prodejem nemovitosti či Zboží z kategorie Auto-Moto si dohodnou Prodejce s Kupujícím nezávisle na předešlých odstavcích tohoto článku Obchodních podmínek a bez účasti Provozovatele.

d) Právní vztahy mezi Prodejcem a Kupujícím se řídí obecnými právními předpisy.

e) V případě prodeje motorového vozidla, lodi či letadla na náhradní díly musí být tato skutečnost uvedena v Nabídce, v popisu Zboží. Pro prodej samostatných náhradních dílů je určena kategorie Náhradní díly a příslušenství - Auto / Moto a použijí se odst. 2 až 8 tohoto článku v plném rozsahu.


V. PRAVIDLA VYTVÁŘENÍ NABÍDEK A ÚSCHOVA KUPNÍ CENY

1. Prodejce vytváří Nabídku pomocí elektronického formuláře, ve kterém má povinnost uvést zejména popis Zboží, začátek a konec Nabídky, dobu trvání Nabídky, stav Zboží, popř. též počáteční (vyvolávací) cenu, počet kusů, cenu Koupit hned a rezervovanou cenu, a preferované platební a dodací podmínky, konečnou výši nákladů souvisejících s dopravou Zboží a případné záruky poskytované Prodejcem. Prodejce je oprávněn také povolit přihazování na poslední chvíli (u Nabídky typu Aukce), možnost navrhnout cenu, možnost automatického prodloužení a možnost vrácení Zboží Kupujícím.

2. Prodejce-podnikatel má při vytváření Nabídky a prodeji Zboží nepodnikatelům – spotřebitelům informační povinnosti, povinnosti týkající se obsahu uzavíraných smluv, poučovací povinnost o možnosti odstoupení od kupní smlouvy a další.

3. Nabídka musí obsahovat přesný a úplný popis Zboží v českém jazyce včetně případných vad a poškození. Prodejce je odpovědný Kupujícímu za vady neuvedené v popisu Zboží a je povinen uhradit náklady, které vznikly Kupujícímu v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady Zboží.

4. Pokud je Zboží neupotřebitelné důsledkem Prodejcem neuvedené vady, má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy. Stejně tak má Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud Zboží nemá Prodejcem uvedené vlastnosti, nebo bylo Prodejcem nepravdivě popsáno jako bezvadné. Kupující je povinen odstoupení od kupní smlouvy oznámit Prodejci a Provozovateli.

5. Pokud Prodejce změní po zveřejnění Nabídky popis Zboží a tato změna má negativní vliv na hodnotu Zboží, může Kupující návrh kupní smlouvy (příhoz) zrušit pro podstatnou změnu okolností, resp. odstoupit od kupní smlouvy uzavřené pomocí Koupit hned. Kupující je povinen zrušení příhozu či odstoupení od kupní smlouvy oznámit Prodejci a Provozovateli.

6. Popis zboží nemůže vybízet k prodeji Zboží mimo portál Wikiaukce.cz a nemůže obsahovat inzerci či reklamu na Zboží a služby nabízené mimo portál Wikiaukce.cz .

7. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah popisu Zboží. Provozovatel je však oprávněn smazat či změnit popis Zboží, pokud Prodejce porušuje autorská či jiná práva, nebo porušuje tyto Obchodní podmínky.

8. Prodejce je oprávněn nabízet také Zboží, k němuž v době vystavení Nabídky nemá vlastnické právo. Tato skutečnost však musí být uvedena v popisu Zboží.

9. Prodejce je povinen vytvořit Nabídku v kategorii, která nejlépe odpovídá nabízenému Zboží. Provozovatel je oprávněn přemístit Nabídku do odpovídající kategorie nebo ji odstranit. Prodejce je oprávněn zveřejnit stejnou Nabídku maximálně ve dvou kategoriích.

10. V případě prodeje motorového vozidla, lodi či letadla na náhradní díly musí být Prodejcem tato skutečnost uvedena v Nabídce, v popisu Zboží. Pro prodej samostatných náhradních dílů je určena kategorie Náhradní díly a příslušenství - Auto / Moto.

11. V případě prodeje originálu uměleckého díla nebo rozmnoženiny, která se považuje za originál, musí být Prodejcem tato skutečnost uvedena v Nabídce, v popisu Zboží, a taková Nabídka může být Prodejcem zveřejněna pouze v kategorii Umění.

12. Prodejce je povinen při vytváření Nabídky pomocí elektronického formuláře vložit alespoň jednu fotografii Zboží, která musí zobrazovat skutečný stav, v jakém se nabízené Zboží nachází v momentě zveřejnění Nabídky. Prodejce není oprávněn vkládat do fotografie jakoukoli vlastní prezentaci prodeje, vodoznak nebo logo.

13. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit jakoukoli Nabídku, která obsahuje fotografii porušující tyto Obchodní podmínky či autorská práva.

14. Prodejce má možnost při vytváření Nabídky pomocí elektronického formuláře vložit Soubor ke stažení pro Kupujícího. Tento soubor může být přímo nabízeným Zbožím (předmětem Nabídky). Kupujícímu bude portálem Wikiaukce.cz umožněno stažení vloženého souboru po uhrazení kupní ceny Prodejci.

15. Prodejce není oprávněn nabízet Zboží, které je nebo by mohlo být v rozporu s platnými právními předpisy či dobrými mravy. Zboží nabízené na portálu Wikiaukce.cz nesmí porušovat jakýmkoliv způsobem práva třetí osoby, autorská práva třetích osob, nesmí být získáno krádeží nebo být na trhu považováno za nelegální, nesmí být padělkem.

16. Prodejce nabízející software nese odpovědnost za porušení platných právních předpisů, autorských práv a licenčních ujednání, která se k software vztahují.

17. Prodejce nemá oprávnění měnit podmínky jednotlivých typů Nabídek uvedených shora v čl. IV Obchodních podmínek.

18. Prodejce je oprávněn zrušit Nabídku typu Aukce v případě, kdy ještě žádný Uživatel nenabídl (nepřihodil) kupní cenu nebo nejvyšší nabídnutá cena je nižší než rezervovaná cena.

19. Prodejce, který je plátcem DPH, má povinnost veškeré ceny uvádět jako ceny bez DPH a zároveň u všech cen uvádět příslušnou sazbu DPH. Konečná cena včetně DPH bude automaticky vypočtena portálem Wikiaukce.cz .

20. Konečná kupní cena může být Prodejcem navýšena pouze o náklady na dopravu Zboží. Účtování jiných, dalších poplatků Kupujícímu ze strany Prodejce je nepřípustné.

21. Provozovatel si vyhrazuje právo publikovat nabídky Uživatelů veřejnosti a na serverech třetích osob, včetně Uživatelem poskytnutých fotografií a popisu prodávaného zboží a Uživatel uděluje k takovému jejich užití souhlas.

22. Prodejce má možnost při vytváření Nabídky povolit platbu do úschovy a tím umožnit Kupujícímu zaslání kupní ceny do úschovy na běžný či transparentní neúročený bankovní účet Provozovatele. Provozovatel je povinen kupní cenu do úschovy přijmout, informovat o jejím přijetí Prodejce i Kupujícího na portálu Wikiaukce.cz , uschovat ji na svém bankovním účtu a vyplatit ji následovně:

a) Provozovatel vyplatí Prodejci kupní cenu na jeho běžný účet do sedmi dnů od okamžiku, kdy Kupující potvrdí bez výhrad převzetí Zboží na portálu Wikiaukce.cz . Kupující je povinen do dvou dnů od převzetí Zboží buď potvrdit bez výhrad převzetí Zboží na portálu Wikiaukce.cz nebo v případě vážných výhrad oznámit Prodejci a Provozovateli odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 4 a 5 tohoto článku, případně dle čl. VII odst. 2.  

b) Pokud Kupující nepotvrdí převzetí Zboží na portálu Wikiaukce.cz a zároveň neoznámí Prodejci a Provozovateli odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 4 a 5 tohoto článku, případně dle čl. VII odst. 2 do dvou dnů od prokazatelného převzetí Zboží dohodnutým způsobem, vyplatí Provozovatel Prodejci kupní cenu na jeho běžný účet do deseti dnů od okamžiku, kdy Prodejce prokáže předání či doručení Zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem.

c) Pokud Kupující oznámí na základě vážných výhrad Prodejci a Provozovateli odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 4 a 5 tohoto článku, případně dle čl. VII odst. 2 do dvou dnů od prokazatelného převzetí Zboží dohodnutým způsobem, vyplatí Provozovatel kupní cenu Prodejci nebo Kupujícímu na běžný účet pouze se souhlasem obou smluvních stran, případně na základě rozhodnutí příslušného orgánu, a to do sedmi dnů od vydání souhlasů obou smluvních stran nebo od nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu.

d) Pokud Prodejce nepředá Zboží Kupujícímu či dohodnutému dopravci k doručení Kupujícímu do čtrnácti dnů od úhrady kupní ceny do úschovy Kupujícím a obě strany kupní smlouvy se prokazatelně nedohodly jinak, má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit a Provozovatel vyplatí kupní cenu v plné výši zpět Kupujícímu na jeho běžný účet do sedmi dnů od okamžiku, kdy Kupující oznámí Prodejci a Provozovateli odstoupení od kupní smlouvy.

23. Povolením platby do úschovy při vytváření Nabídky Prodejce souhlasí se zněním předcházejícího odst. 22 tohoto článku a zavazuje se k předání či doručení Zboží Kupujícímu dohodnutým a prokazatelným způsobem, například prostřednictvím zásilky s možností sledování.

24. Kupující reakcí na Nabídku s platbou do úschovy souhlasí se zněním odst. 22 tohoto článku a se zasláním kupní ceny do úschovy na běžný či transparentní neúročený bankovní účet Provozovatele. Kupující převedením peněžních prostředků na transparentní účet provozovatele souhlasí se zveřejněním operace (transakce) na internetových stránkách Fio banky, zejména pak se zveřejněním názvu protiúčtu, částky, zprávy pro příjemce a poznámky.


VI. PŘÍHOZ A NÁVRH KUPUJÍCÍHO

1. Pojem „příhoz“ znamená u Aukcí dle čl. IV odst. 2, 3, 4 a 5 návrh Kupujícího na uzavření kupní smlouvy učiněný Kupujícím na portálu Wikiaukce.cz . Většina náležitostí kupní smlouvy je určena Prodejcem, Kupující má právo navrhnout pouze výši kupní ceny a u Nabídek s větším množstvím předmětů je oprávněn navrhnout počet kusů kupovaného Zboží.

2. Portál Wikiaukce.cz podporuje automatický příhoz, to znamená, že Kupující může zadat maximální kupní cenu, za kterou je ochoten nabízené Zboží koupit. Zadaná maximální cena nebude zveřejněna. Portál automaticky přihazuje za Kupujícího pouze v takové minimální výši, aby byl jeho návrh návrhem s nejvyšší kupní cenou až do Kupujícím zadané maximální kupní ceny. Pokud aktuální kupní cena Zboží převýší Kupujícím zadanou maximální cenu, portál Wikiaukce.cz přestává přihazovat.

3. Prodejce je oprávněn u Nabídky typu Aukce zadat vlastní přírůstek ceny, výchozí tabulka přihazovacích přírůstků aukčního portálu Wikiaukce.cz je však následující:

Aktuální cena (v Kč)Hodnota navýšení (přihození) (v Kč)
1 – 9,992
10 – 99,995
100 – 999,9910
1 000 – 9 999,9950
10 000 a více100

4. V průběhu trvání Aukce má Kupující právo navýšit zadanou maximální cenu.

5. Pokud je u ceny Nabídky uvedena příslušná sazba DPH, jedná se o cenu bez DPH a konečná cena včetně DPH bude automaticky vypočtena portálem Wikiaukce.cz . Kupující v takovém případě uvádí navrhované ceny Zboží jako ceny bez DPH.

6. Kupující mohou Prodejci u Nabídek dle čl. IV odst. 5 a 7 navrhovat kupní cenu, za kterou jsou ochotni Nabídku bez výhrad přijmout. Prodejce může návrh ceny odmítnout, nebo přijmout.


VII. PLATBA PROVIZE ZA PRODEJ, POSKYTNUTÍ KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ, PŘEDÁNÍ ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ A KUPNÍ SMLOUVA

1. Bezprostředně poté, co Kupující uhradí Provozovateli provizi za prodej Zboží, poskytne Provozovatel automaticky na portálu Wikiaukce.cz oběma stranám kupní smlouvy kontaktní údaje nezbytné pro jejich vzájemnou identifikaci a komunikaci. Kupující je povinen uhradit Provozovateli provizi za prodej Zboží nejpozději do sedmi dnů ode dne skončení Nabídky tak, aby mohlo bez zbytečného odkladu dojít k realizaci práv z kupní smlouvy. Neuhradí-li Kupující Provozovateli provizi za prodej ve stanovené lhůtě, má Prodejce právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující odpovídá Prodejci a Provozovateli za škodu vzniklou neuhrazením provize za prodej Zboží a neuzavřením Kupní smlouvy.

2. Uživatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy rovněž v případě, došlo-li ze strany Provozovatele k zablokování Uživatelského účtu druhé smluvní strany.

3. Prodejce je povinen předat Zboží Kupujícímu dohodnutým způsobem. V případě, že Kupující uhradí Prodejci kupní cenu předem (před předáním Zboží), je Prodejce povinen předat Zboží Kupujícímu či dohodnutému dopravci k doručení Kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů od úhrady kupní ceny Kupujícím, pokud se obě strany kupní smlouvy prokazatelně nedohodly jinak. V případě, že Kupující hradí Prodejci kupní cenu dobírkou při převzetí Zboží, je Prodejce povinen předat Zboží dohodnutému dopravci k doručení Kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy Kupující uhradil Provozovateli provizi za prodej Zboží, pokud se obě strany kupní smlouvy prokazatelně nedohodly jinak. Pokud Prodejce nepředá Zboží Kupujícímu či dohodnutému dopravci k doručení Kupujícímu ve stanovené lhůtě a obě strany kupní smlouvy se prokazatelně nedohodly jinak, má Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

4. Pokud předává Prodejce Zboží poštou nebo jiným dopravcem, nese tento Prodejce po celou dobu přepravy nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení věci.

5. Prodejce nemá právo ani po skončení Nabídky vyzývat Kupujícího k obchodování mimo portál Wikiaukce.cz .

6. Prodejce je povinen zaslat Zboží Kupujícímu na doručovací adresu uvedenou na finální vygenerované faktuře, která již nelze editovat. Kupující souhlasí se zasláním Zboží na doručovací adresu uvedenou na finální vygenerované faktuře, a to i v případě, kdy se doručovací adresa uvedená na finální vygenerované faktuře liší od doručovací adresy zadané Kupujícím v platebním systému PayPal či jiném použitém platebním systému.

7. Práva a povinnosti z kupní smlouvy se řídí obecnými předpisy, zejména NOZ. Pokud Prodejce splňuje definici „podnikatele“ dle § 420 a násl. NOZ a Kupující definici „spotřebitele“ dle § 419 NOZ, budou se práva a povinnosti z kupní smlouvy řídit též úpravou tzv. spotřebitelských smluv (§ 1810 a násl. NOZ). Prodejce-podnikatel má při prodeji Zboží nepodnikatelům – spotřebitelům informační povinnosti, povinnosti týkající se obsahu uzavíraných smluv, poučovací povinnost o možnosti odstoupení od kupní smlouvy a další.

8. V případě obdržení platby, která splňuje definici tzv. evidované tržby ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, má Prodejce povinnost plnit související povinnosti stanovené tímto zákonem, zejména je povinen vystavit kupujícímu účtenku a zaevidovat přijatou tržbu u správce daně.

9. Provozovatel se vzdává veškeré odpovědnosti za situaci, kdy Prodejce nedodá Kupujícímu Zboží dle kupní smlouvy, nebo kdy Kupující neuhradí řádně a včas Provozovateli provizi za prodej Zboží a kupní cenu Prodejci. Provozovatel však v rámci svých možností poskytne všem Uživatelům součinnost pro účel řádného splnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy. Provozovatel bude posuzovat případné spory týkající se doručení či nedoručení zásilky vzniklé mezi Kupujícím a Prodejcem pouze v případě zaslání Zboží prostřednictvím doporučené zásilky. Provozovatel důrazně doporučuje zasílání Zboží prostřednictvím zásilky s možností sledování a umožňuje Prodejci zadat k Nabídce odkaz na sledování zásilky.

10. Prodejce a Kupující jsou oprávněni komunikovat mezi sebou ohledně uzavřené kupní smlouvy prostřednictvím portálu Wikiaukce.cz nebo elektronicky na e-mailové adresy, předané Provozovatelem dle čl. VII odst. 1, případně na jiné adresy, na nichž se obě strany smlouvy prokazatelně dohodnou.


VIII. PROVIZE A POPLATKY, VRATKY

1. Pokud Nabídka skončí úspěšně, tedy pokud vznikla Prodejci a Kupujícímu povinnost uzavřít mezi sebou kupní smlouvu, má Provozovatel vůči Kupujícímu nárok na provizi, a to ve výši a za podmínek uvedených v sazebníku „Poplatky“. Provozovatel má nárok na provizi i v případě úspěšně skončených Nabídek, jejichž předmětem je motorové vozidlo ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, loď, letadlo či nemovitost, kde po skončení takové Nabídky kupujícímu ani prodávajícímu nevzniká povinnost uzavřít kupní smlouvu.

2. Provozovatel si neúčtuje poplatek za registraci ani za vložení Nabídky.

3. Provozovatel nabízí Uživatelům možnost zvýraznit a propagovat Nabídku. Za využití těchto služeb si Provozovatel účtuje poplatky, a to ve výši a za podmínek uvedených v sazebníku „Poplatky“.

4. Provozovatel nabízí Uživatelům možnost založení vlastního virtuální obchodu ve smyslu souhrnu Nabídek. Za využití těchto služeb si Provozovatel účtuje poplatky, a to ve výši a za podmínek uvedených v sazebníku „Poplatky“.

5. Uživatelé mají povinnost hradit Provozovateli provize a poplatky řádně a včas. Uživatel má možnost si na svůj Wikiúčet předplatit částku, ze které jsou pak Provozovateli hrazeny provize a poplatky.

6. Provozovatel vystaví fakturu všem Uživatelům, kterým vznikla povinnost hradit provizi nebo poplatek.

7. V případě, kdy Prodejce nedodá Kupujícímu Zboží dle kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek, nebo kdy Kupující Zboží vrátí Prodejci, může Provozovatel rozhodnout o vrácení provize či poplatků. Uživatel má rovněž nárok na vrácení částky předplacené na Wikiúčet; tento nárok však Uživatel nemůže uplatnit v případě, že v posledních dvou letech nedošlo k žádné skutečnosti zakládající nárok Provozovatele na úhradu provize nebo poplatku z předplacené částky Uživatele. Uživatel nemá nárok na vrácení bonusů a odměn připsaných na Wikiúčet ze strany Provozovatele.

8. Provozovatel vrátí Uživateli uhrazený poplatek za službu, která prokazatelně nefungovala vlivem technických problémů portálu Wikiaukce.cz . Provozovatel může také v případě technických problémů portálu Wikiaukce.cz rozhodnout o vrácení provize, poplatku nebo může poskytnout náhradu škody či jinou kompenzaci.


IX. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

1. Uživatel není oprávněn sám ani prostřednictvím jiných Uživatelů manipulovat s výsledkem Nabídky a cenou jím nabízeného Zboží způsobem, který mu přinese neoprávněnou výhodu.

2. Uživatel má povinnost udržovat své Uživatelské účty a hesla k nim v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Provozovatel se vzdává odpovědnosti za ztrátu hesel.

3. Uživatelé nesmí na portálu Wikiaukce.cz užívat software, skripty nebo podobné nástroje, které by mohly narušit správné fungování portálu Wikiaukce.cz nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat software a hardware Provozovatele. Uživatelé dále nesmí jakýmkoliv způsobem narušovat činnost a funkce portálu Wikiaukce.cz .

4. Obsah umístěný na internetových stránkách Provozovatele, popř. v databázích portálu Wikiaukce.cz podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování včetně rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných nástrojů je zakázáno.


X. ODPOVĚDNOST A PRÁVA PROVOZOVATELE

1. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost osobních údajů (identity) Uživatele a za jakoukoli škodu vzniklou Uživateli v případě zrušení jeho příhozu ze strany Provozovatele.

2. Provozovatel rovněž neprovádí kontrolu nabízeného Zboží a neodpovídá za obsah Nabídek, popisu Zboží a komentářů zveřejněných na portálu Wikiaukce.cz . Při podezření z porušení právních předpisů má Provozovatel právo pozastavit či smazat příslušné Nabídky nebo celé Uživatelské účty a při podezření ze spáchání trestného činu má Provozovatel právo, popř. povinnost uvědomit orgány činné v trestním řízení a poskytnout jim osobní údaje Uživatele. Osobní údaje Uživatele je Provozovatel oprávněn poskytnout i poškozené osobě.


XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Uživatel souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů za podmínek uvedených v příloze „Pravidla ochrany osobních údajů“ veřejně přístupné na adrese https://www.wikiaukce.cz/section/privacy-policy/6 .

2. Provozovatel disponuje několika bankovními účty vedenými u Fio banky, z nichž jeden je účtem transparentním. Tento transparentní účet je při platbě bankovním převodem viditelně označen. Uživatel převedením peněžních prostředků na transparentní účet provozovatele souhlasí se zveřejněním operace (transakce) na internetových stránkách Fio banky, zejména pak se zveřejněním názvu protiúčtu, částky, zprávy pro příjemce a poznámky.


XII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ ke sporu, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz .

2. Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě stran.

3. Vzájemné spory mezi Kupujícími (spotřebiteli) a Prodejci-podnikateli mohou být rovněž řešeny mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, avšak bez účasti Provozovatele.


XIII. POZASTAVENÍ A SMAZÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

1. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit nebo smazat Uživatelský účet toho Uživatele, který porušil tyto Obchodní podmínky, právní předpisy, popř. dobré mravy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele, případně u kterého má Provozovatel podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit škodu třetím osobám.

2. Osoba, které byl pozastaven či smazán Uživatelský účet, nemá právo se bez výslovného souhlasu Provozovatele opětovně zaregistrovat jako Uživatel.

3. Pozastavením či smazáním Uživatelského účtu nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po pozastavení či smazání Uživatelského účtu (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá během trvání Smlouvy).

4. Uživatel má právo i bez udání důvodu požádat Provozovatele o smazání svého Uživatelského účtu. Žádost musí být v textové podobě a musí být doručena Provozovateli výlučně v elektronické podobě prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese https://www.wikiaukce.cz/section/contact-us/4 . Tento krok nezbavuje Uživatele povinnosti splnit své závazky k ostatním Uživatelům nebo k Provozovateli.

5. Uživatelský účet může být Provozovatelem smazán za předpokladu, že Uživatel uhradil vůči Provozovateli a ostatním Uživatelům všechny své závazky.


XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit provoz portálu Wikiaukce.cz, případně jej na nezbytně nutnou dobu vyřadit z provozu, a to v rámci údržby. Údržba se plánuje zejména na noční hodiny.

2. Provozovatel má právo změnit Obchodní podmínky a pravidla nebo kteroukoliv jejich přílohu. Uživatelé jsou povinni se seznámit s aktuálním zněním Obchodních podmínek a pravidel a všech příloh. Obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na adrese https://www.wikiaukce.cz/section/terms-conditions/5 .

3. Pokud by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nemá tato skutečnost vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení Obchodních podmínek.